เล็บมือนางดอกซ้อน

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-103

ชื่อพื้นเมือง                    เล็บมือนางดอกซ้อน

ชื่อวิทยาศาสตร์              Quisqualis   indica   L.

ชื่อวงศ์                           COMBRETACEAE

ชื่อสามัญ                       Chinese Honeg Suekle

ประโยชน์                       ไม้ประดับ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน