แก้ว

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-076

ชื่อพื้นเมือง                    แก้ว

ชื่อวิทยาศาสตร์             Murraya   paniculata   (L.) Jack

ชื่อวงศ์                          RUTACEAE

ชื่อสามัญ                      Orang Jessamine

ประโยชน์                     ไม้ประดับ  ดอกมีกลิ่นหอม

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน