แฝก

ชื่อพื้นเมือง             แฝก

ชื่อวิทยาศาสตร์        Vetiveria  zizanioides  (L.)  Nash ex Small

ชื่อวงศ์                  GRAMINEAE

ชื่อสามัญ               –

ประโยชน์               ป้องกันการพังทะลายของหน้าดิน

Copyright © 2017. All rights reserved.