แฝก

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-121

ชื่อพื้นเมือง                    แฝก

ชื่อวิทยาศาสตร์             Vetiveria  zizanioides  (L.)  Nash ex Small

ชื่อวงศ์                          GRAMINEAE

ชื่อสามัญ                        –

ประโยชน์                      ป้องกันการพังทะลายของหน้าดิน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน