โกสน

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-090

ชื่อพื้นเมือง                    โกสน

ชื่อวิทยาศาสตร์             Codiaeum variedatum Blume

ชื่อวงศ์                          EUPHORBIACEAE

ชื่อสามัญ                      Garden croton

ประโยชน์                      ไม้ประดับ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน