โกสน

7-76120-004-090

ชื่อพื้นเมือง             โกสน

ชื่อวิทยาศาสตร์        Codiaeum variedatum Blume

ชื่อวงศ์                  EUPHORBIACEAE

ชื่อสามัญ               Garden croton

ประโยชน์               ไม้ประดับ

Copyright © 2017. All rights reserved.