โพธิ์ศรี

 

รหัสพรรณไม้                  7-7612-004-058

ชื่อพื้นเมือง                     โพธิ์ศรี   โพธิ์อินเดีย โพธิ์หนาม โพธิ์ศรีมหาโพธิ์ โพธิ์ทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์               Hura crepitans L.

ชื่อวงศ์                            EUPHORBIACEAE

ชื่อสามัญ                        Sand box Tree, Portia tree, Umbrella tree,

                                      Monkey pistol,    Monkey’s dinner bell

ประโยชน์                       ยาง ใช้เป็นยารักษาเท้าช้าง

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน