โสกน้ำ

                           

รหัสพรรณไม้                 7-7612-004-056

ชื่อพื้นเมือง                   โสกน้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์             Saraca   declinata   (Jack) Miq.

ชื่อวงศ์                          LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ชื่อสามัญ                       –

ประโยชน์                      ไม้ประดับ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน