ไผ่น้ำเต้า

 

รหัสพรรณไม้                 7-7612-004-030

ชื่อพื้นเมือง                    ไผ่น้ำเต้า

ชื่อวิทยาศาสตร์             Bambusa   ventricosa   McClure

ชื่อวงศ์                          GRAMINEAE

ชื่อสามัญ                       Buddha’s  Belly  Bamboo

ประโยชน์                      ไม้ประดับ หน่อใช้ทำอาหาร

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน