มะม่วง

 

รหัสพรรณไม้                 7-7612-004-029

ชื่อพื้นเมือง                    มะม่วง

ชื่อวิทยาศาสตร์             Manifera   indica   L.

ชื่อวงศ์                          ANACARDIACEAE

ชื่อสามัญ                      Mango, Mango tree

ประโยชน์                      ผลรับประทานได้ทั้งดิบและสุก  เนื้อไม้ใช้ทำเฟอนิเจอร์ 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน