ตะลิงปลิง

7-76120-004-139

ชื่อพื้นเมือง              ตะลิงปลิง

ชื่อวิทยาศาสตร์        Averrhoa  bilimbi  L.

ชื่อวงศ์                   OXALIDACEAE

ชื่อสามัญ                 Bilimbi, Bilimbing, Cucumber Tree

ประโยชน์                ผลมีรสเปรี้ยวรับประทานได้

Copyright © 2017. All rights reserved.