ปาล์มฟอกซ์เทล

7-76120-004-135

ชื่อพื้นเมือง             ปาล์มฟอกซ์เทล

ชื่อวิทยาศาสตร์        Wodyetia   bifurcata  A. K. Irvine   

ชื่อวงศ์                  PALMAE

ชื่อสามัญ               –

ประโยชน์               ไม้ประดับ 

Copyright © 2017. All rights reserved.