ปาล์มฟอกซ์เทล

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-135

ชื่อพื้นเมือง                     ปาล์มฟอกซ์เทล

ชื่อวิทยาศาสตร์              Wodyetia   bifurcata  A. K. Irvine

ชื่อวงศ์                            PALMAE

ชื่อสามัญ                        –

ประโยชน์                        ไม้ประดับ 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน