ฝาง

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-143

ชื่อพื้นเมือง                   ฝาง

ชื่อวิทยาศาสตร์            Ceasalpinia sappan Linn

ชื่อวงศ์                          CEASALPINIACEAE

ชื่อสามัญ                       Sappan Tree    

ประโยชน์                      แก่นฝางนำมาทำเป็นสีย้อมผ้า

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน