มะนาวไม่รู้โห่

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-126

ชื่อพื้นเมือง                   หนามแดง , มะนาวไม่รู้โห่

ชื่อวิทยาศาสตร์             Carissa carandas Linn.

ชื่อวงศ์                          APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ                      Karanda, Carunda, Christ’s Thorn

ประโยชน์                     ไม้ประดับ , ผลสุกและดิบ รับประทานได้

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน