ยางอินเดียด่าง

ชื่อพื้นเมือง              ยางอินเดียด่าง

ชื่อวิทยาศาสตร์         Ficus elastica Roxb.ex Hornem

ชื่อวงศ์                   MORACEAE

ชื่อสามัญ               Indian  Rubber  Tree

ประโยชน์               ไม้ประดับ

รหัสพรรณไม้ 7-76120-004-129