ยางอินเดีย

7-76120-004-129

ชื่อพื้นเมือง             ยางอินเดีย

ชื่อวิทยาศาสตร์        Ficus elastica Roxb.ex Hornem

ชื่อวงศ์                  MORACEAE

ชื่อสามัญ               Indian  Rubber  Tree

ประโยชน์               ไม้ประดับ

Copyright © 2017. All rights reserved.