ยางอินเดียด่าง

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-129

ชื่อพื้นเมือง                    ยางอินเดียด่าง

ชื่อวิทยาศาสตร์              Ficus elastica Roxb.ex Hornem

ชื่อวงศ์                           MORACEAE

ชื่อสามัญ                       Indian  Rubber  Tree

ประโยชน์                       ไม้ประดับ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน