ยี่โถ

7-76120-004-132

ชื่อพื้นเมือง             ยี่โถ

ชื่อวิทยาศาสตร์        Nerium   oleander   L.

ชื่อวงศ์                  APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ               Rose  bay  , Sweet  Oleander

ประโยชน์               ไม้ประดับ

Copyright © 2017. All rights reserved.