รำเพย

7-76120-004-133

ชื่อพื้นเมือง             รำเพย

ชื่อวิทยาศาสตร์        Thevetia peruviana  (Pers.) Schum.

ชื่อวงศ์                  APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ               Yellow  Ollander , Lucky  Nut

ประโยชน์               ไม้ประดับ 

Copyright © 2017. All rights reserved.