รำเพย

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-133

ชื่อพื้นเมือง                    รำเพย

ชื่อวิทยาศาสตร์             Thevetia peruviana  (Pers.) Schum.

ชื่อวงศ์                           APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ                       Yellow  Ollander , Lucky  Nut

ประโยชน์                       ไม้ประดับ 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน