รำเพย

ชื่อพื้นเมือง              รำเพย

ชื่อวิทยาศาสตร์         Thevetia peruviana  (Pers.) Schum.

ชื่อวงศ์                  APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ               Yellow  Ollander , Lucky  Nut

ประโยชน์                ไม้ประดับ 

รหัสพรรณไม้ 7-76120-004-133