สิรินธรวัลลี

 

รหัสพรรณไม้                7-76120-004-140

ชื่อพื้นเมือง                  สิรินธรวัลลี

ชื่อวิทยาศาสตร์            Bauhinia  sirindhorniae  K. & S. S. Larsen

ชื่อวงศ์                         LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ชื่อสามัญ                     –

ประโยชน์                     ไม้ประดับ 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน