สิรินธรวัลลี

ชื่อพื้นเมือง              สิรินธรวัลลี

ชื่อวิทยาศาสตร์        Bauhinia  sirindhorniae  K. & S. S. Larsen

ชื่อวงศ์                   LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ชื่อสามัญ                 –

ประโยชน์                ไม้ประดับ 

Copyright © 2017. All rights reserved.