หมากเล็กหมากน้อย

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-134

ชื่อพื้นเมือง                    หมากเล็กหมากน้อย

ชื่อวิทยาศาสตร์             Vitex   scabra  Wall. ex  Schauer

ชื่อวงศ์                           LABIATAE

ชื่อสามัญ                         –

ประโยชน์                       ไม้ประดับ    ทำไม้ดัด

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน