หมากเล็กหมากน้อย

รหัสพรรณไม้ 7-76120-004-134

ชื่อพื้นเมือง             หมากเล็กหมากน้อย

ชื่อวิทยาศาสตร์        Vitex   scabra  Wall. ex  Schauer

ชื่อวงศ์                  LABIATAE

ชื่อสามัญ               –

ประโยชน์               ไม้ประดับ    ทำไม้ดัด

Copyright © 2017. All rights reserved.