แสงจันทร์

7-76120-004-138

ชื่อพื้นเมือง              แสงจันทร์

ชื่อวิทยาศาสตร์        Pisonia  grandis  R. Br

ชื่อวงศ์                   NYCTAGINACEAE

ชื่อสามัญ                 Lettuce  Tree

ประโยชน์                ไม้ประดับ 

Copyright © 2017. All rights reserved.