แสยก

7-76120-004-141

ชื่อพื้นเมือง              แสยก

ชื่อวิทยาศาสตร์        Pedilanthus  tithymaloides  ( L.)  Poit.

ชื่อวงศ์                   EUPHORBIACEAE

ชื่อสามัญ                 Redbird  Cactus

ประโยชน์                ไม้ประดับ

Copyright © 2017. All rights reserved.