ใบนาค

รหัสพรรรณไม้                 7-76120-004-130

ชื่อพื้นเมือง                      ใบนาค  

 ชื่อวิทยาศาสตร์               Pseuderanthemum atropurpureum.

 ชื่อวงศ์                            ACANTHACEAE   

 ชื่อสามัญ                         P. kewense 

ประโยชน์                         เป็นไม้มงคล

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน