จั่งไทย

 

รหัสพรรณไม้                 7-6120-004-164

ชื่อพื้นเมือง                    จั่งไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์             Rhapis laosensis Becc.

ชื่อวงศ์                          ARECACEAE

ชื่อสามัญ                      Thailand lady palm

ประโยชน์                      ไม้ประดับ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน