ทองอุไร

รหัสพรรณไม้                  7-76120-004-167

ชื่อพื้นเมือง                     ทองอุไร

ชื่อวิทยาศาสตร์              Tecoma stans (L.) Kunth.

ชื่อวงศ์                            BIGNONIACEAE

ชื่อสามัญ                        Yellow elder, Yellow bells, Trumpet vine

ประโยชน์                        ไม้ประดับ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน