คริสติน่า

 

รหัสพรรณไม้                7-76120-004-151

ชื่อพื้นเมือง                    คริสติน่า

ชื่อวิทยาศาสตร์             syzygium australe ( J.C. Wendl. Ex Link) B.Hyland

ชื่อวงศ์                           MYRTACEAE

ชื่อสามัญ                       Australian Rose Apple, Brush Cherry, Creek Lily

                                     Pilly, Creek Satinash

ประโยชน์                      ไม้ประดับ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน