สนแผง

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-148

ชื่อพื้นเมือง                    สนแผง

ชื่อวิทยาศาสตร์             Calocedrus macrolepis Kurz

ชื่อวงศ์                          CUPRESSACEAE

ประโยชน์                      ไม้ประดับ 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน