สิบสองปันนา

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-180

ชื่อพื้นเมือง                    ปาล์มสิบสองปันนา

ชื่อวิทยาศาสตร์             Phoenix loureiri Kunth

ชื่อวงศ์                          ARECACEAE

ชื่อสามัญ                      Dwarf date plam

ประโยชน์                      ไม้ประดับ 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน