สิบสองปันนา

ชื่อพื้นเมือง             ปาล์มสิบสองปันนา

ชื่อวิทยาศาสตร์      Phoenix loureiri Kunth

ชื่อวงศ์                   ARECACEAE

ชื่อสามัญ               Dwarf date plam

ประโยชน์               ไม้ประดับ 

Copyright © 2017. All rights reserved.