พุดแคระ

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-175

ชื่อพื้นเมือง                    พุดแคระ

ชื่อวิทยาศาสตร์             Gardenia jasminoides

ชื่อวงศ์                           RUBIACEAE

ชื่อสามัญ                       Gerdenia Crape Jasmine

ประโยชน์                       ไม้ประดับ 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน