สับปะรสสี

 

รหัสพรรณไม้                7-76120-004-157

ชื่อพื้นเมือง                    สับปะรสสี

ชื่อวิทยาศาสตร์             Aechmea fasciata

ชื่อวงศ์                          BROMELIACEAE

ประโยชน์                      ไม้ประดับ คุณสมบัติในการดูดสารพิษ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน