พลับพลึง

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-153

ชื่อพื้นเมือง                    พลับพลึง

ชื่อวิทยาศาสตร์             Crinum asiaticum Linn

ชื่อวงศ์                          AMARYLLIDACEAE

ชื่อสามัญ                      Crinum Liily หรือ Cape Lily , Spider Lily Poison  Bulb

ประโยชน์                       ใบนำเอามาย่างไฟ พันเเก้ฟกช้ำ บวม เคล็ดขัดยอก

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน