มะนาวไม่รู้โห่

ชื่อพื้นเมือง            หนามแดง, มะนาวไม่รู้โห่

ชื่อวิทยาศาสตร์     Carissa carandas Linn.

ชื่อวงศ์                  APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ              Karanda, Carunda, Christ’s Thorn

ประโยชน์              ไม้ประดับ ผลสุกและดิบ รับประทานได้

Copyright © 2017. All rights reserved.