ราชาวดี

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-160

ชื่อพื้นเมือง                    ราชาวดี

ชื่อวิทยาศาสตร์              Buddleja paniculata Wall

ชื่อวงศ์                           LOGANIACEAE

ชื่อสามัญ                        Butterfly Bush, Byttneria, Summer lilac

ประโยชน์                       ไม้ประดับ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน