เฟินใบมะขาม

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-173

ชื่อพื้นเมือง                    เฟินใบมะขาม

ชื่อวิทยาศาสตร์              Nephrolepis cordifolia Presl

ชื่อวงศ์                           OLEANDRCEAE

ชื่อสามัญ                        –

ประโยชน์                       ไม้ประดับ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน