บานบุรี

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-168

ชื่อพื้นเมือง                    บานบุรี

ชื่อวิทยาศาสตร์              Allamandacathartica L.

ชื่อวงศ์                           APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ                       Golden trumpet, Allamanda

ประโยชน์                       ไม้ประดับ 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน