มะกรูด

 

รหัสพรรณไม้                7-76120-004-154

ชื่อพื้นเมือง                   มะกรูด

ชื่อวิทยาศาสตร์            Citrus hystrix DC

ชื่อวงศ์                          RUTACEAE

ชื่อสามัญ                      Leech lime,Mauritus papeda

ประโยชน์                      ใบ มีน้ำมันหอม

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน