หน้าวัว

 

รหัสพรรณไม้                7-76120-004-182

ชื่อพื้นเมือง                   หน้าวัว

ชื่อวิทยาศาสตร์            Spathiphyllum spp.

ชื่อวงศ์                          ARACEAE

ชื่อสามัญ                      Spathiphyllum

ประโยชน์                     ไม้ประดับ สามารถดูดสารพิษจากพวกแอลกอฮอล์

                                     และอาซีโตน 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน