พวงแสดต้น

 

รหัสพรรณไม้                7-76120-004-174

ชื่อพื้นเมือง                   พวงแสดต้น

ชื่อวิทยาศาสตร์            Tecoma capensis (Thunb) Lindl.

ชื่อวงศ์                          BIGNONIACEAE

ชื่อสามัญ                      Cape Honey Suckle, Kaffir Honeysuckle

ประโยชน์                      ไม้ประดับ 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน