เหลืองปรีดียาธร

 

รหัสพรรณไม้                7-76120-004-170

ชื่อพื้นเมือง                   เหลืองปรีดียาธร

ชื่อวิทยาศาสตร์             Tabebuia arentea Britt.

ชื่อวงศ์                          BIGNONIACEAE     

ชื่อสามัญ                       Silver trumpet tree, Tree of gold,

                                     Paraguayan silver trumpet tree

ประโยชน์                      ไม้ประดับ 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน